ผลิตภัณฑ์กระเบื้อง Glazed Porcelain
ปี 2563
ISO 14025 และ EN 15804

SCG Ceramics ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตกระเบื้องปูพื้น บุผนัง ภายใต้ Brand COTTO ร่วมจัดทำโครงการวิจัย "การประเมินวัฏจักรชีวิตและฉลากสิ่งแวดล้อม EPD (Environmental Product Declaration)" ซึ่งผ่านกระบวนการทวนสอบตามมาตรฐาน ISO 14025 รายแรกในประเทศไทย โดยมี ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกลยุทธ์เพื่อธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม(VGREEN-KU) คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นที่ปรึกษา ซึ่ง SCG Ceramics ได้ยึดมั่นในหลักการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและการรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งเน้นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่ลดการใช้วัสดุจากธรรมชาติและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ใช้พลังงานลดลง

Downloads: ฉลากสิ่งแวดล้อมสากล EPD