เอกสารแนบ 5

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำขึ้น

1. นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
2. นโยบายการเปิดเผยข้อมูล
3. นโยบายการจัดการข้อมูลภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์
4. นโยบายการแข่งขันทางการค้า
5. นโยบายการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
6. นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy)
7. นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และจรรยาบรรณของบริษัท (Whistleblowing Policy)
8. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
9. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท (Privacy Policy)
10. จรรยาบรรณเอสซีจี (Code of Conduct)
11. กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
12. กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
13. กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล