นายนิธิ  ภัทรโชค
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

ดร.ประวิตร  นิลสุวรรณากุล
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

นายบุญเชื้อ  พลสิงขร
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

นายดำริ ตันชีวะวงศ์
กรรมการอิสระ

นายชีระพงษ์  กัมพลพันธ์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

สุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ

นายสุรศักดิ์  ไกรวิทย์ชัยเจริญ
กรรมการ
กรรมการบริหาร

นายอาณัติ จ่างตระกูล
กรรมการอิสระ

นายนำพล  มลิชัย
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ