นายนิธิ  ภัทรโชค
ประธานกรรมการ

นายนำพล  มลิชัย
กรรมการผู้จัดการ

ดร.ประวิตร  นิลสุวรรณากุล
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

นายชีระพงษ์  กัมพลพันธ์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

นายบุญเชื้อ  พลสิงขร
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

นายผดุง  ลิขิตสัจจากุล
ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ