นายนิธิ  ภัทรโชค
ประธานกรรมการ

นายดำริ ตันชีวะวงศ์
กรรมการอิสระ

นายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร

นายกิตติพงษ์ โพธิ์ธรานนท์
กรรมการ
กรรมการบริหาร

นายธีรนันท์ ศรีหงส์
กรรมการอิสระ

นายนำพล  มลิชัย
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ