นายนิธิ  ภัทรโชค
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

ดร.ประวิตร  นิลสุวรรณากุล
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายดำริ ตันชีวะวงศ์
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ

นายกิตติพงษ์ โพธิ์ธรานนท์
กรรมการ
กรรมการบริหาร

นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

นายธีรนันท์ ศรีหงส์
กรรมการอิสระ

นายอาณัติ จ่างตระกูล
กรรมการอิสระ

นายนำพล  มลิชัย
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ