นายนิธิ  ภัทรโชค
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

ดร.ประวิตร  นิลสุวรรณากุล
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายดำริ ตันชีวะวงศ์
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ

นายกิตติพงษ์ โพธิ์ธรานนท์
กรรมการ
กรรมการบริหาร

นายธีรนันท์ ศรีหงส์
กรรมการอิสระ

สุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ

นายสุรศักดิ์  ไกรวิทย์ชัยเจริญ
กรรมการ
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

นายอาณัติ จ่างตระกูล
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

นายนำพล  มลิชัย
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ