นายนิธิ   ภัทรโชค
ประธานกรรมการ

นายนำพล   มลิชัย
กรรมการผู้จัดการ

ดร.ประวิตร   นิลสุวรรณากุล
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นางไขศรี   เนื่องสิกขาเพียร
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

นายชีระพงษ์   กัมพลพันธ์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

นายบุญเชื้อ   พลสิงขร
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

นายผดุง   ลิขิตสัจจากุล
ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ