นายนิธิ  ภัทรโชค
ประธานกรรมการ

นายนำพล  มลิชัย
กรรมการผู้จัดการ

ดร.ประวิตร  นิลสุวรรณากุล
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

นายชีระพงษ์  กัมพลพันธ์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

นายบุญเชื้อ  พลสิงขร
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

นายดำริ ตันชีวะวงศ์
กรรมการอิสระ

นายผดุง  ลิขิตสัจจากุล
ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ