บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องภายใต้แบรนด์ “คอตโต้” (COTTO) โสสุโก้ (SOSUCO) และ คัมพานา (CAMPANA) จัดวิทยากรเข้าร่วมให้ความรู้ความเข้าใจสินค้ากระเบื้องเซรามิกปูพื้น และบุผนัง พร้อมแนวทาง วิธีการติดตั้งกระเบื้องกลุ่มต่าง ๆ เพื่อการใช้งานในแต่ละพื้นที่ให้กับนักศึกษาสายโยธา จาก 4 ภาควิชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในโครงการ “SCG Ceramics Training” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้ร่วมดำเนินการกับทาง ชมรมศิษย์เก่าโยธาพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อมุ่งหวังให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุประเภทกระเบื้องเซรามิกอย่างถูกต้อง และจะเป็นประโยชน์ให้กับนักศึกษาในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป

ทั้งนี้ ทางบริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) ยินดีที่จะร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาที่ศึกษาในคณะที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการที่จะให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้ากระเบื้องเซรามิกทั้งทางด้านคุณสมบัติ การนำไปใช้งาน รวมถึงวิธีการติดตั้งที่ถูกต้อง