กระเบื้อง GP (Glazed Porcelain) บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) รับใบรับรองฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 3 (Environmental Product Declaration-EPD) ซึ่งผ่านกระบวนการทวนสอบตามมาตรฐาน ISO 14025 ตอบโจทย์ตลาดวัสดุก่อสร้างสำหรับอาคารเขียว

ที่มาการรับรองในครั้งนี้ เกิดจากบริษัทฯ เข้าร่วมโครงการวิจัย “การประเมินวัฏจักรชีวิตและฉลากสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดทำห้องสมุดออนไลน์ด้านวัสดุก่อสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับงานอาคารเขียว” โดยการประเมินฯ ดังกล่าว สวทช. สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และวีกรีน คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ประสานความร่วมมือกันเพื่อพัฒนาระบบรับรองฉลากสิ่งแวดล้อม ประเภทที่ 3 และยังถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่ได้จัดงานประชุมเผยแพร่ความสำเร็จ และมีพิธีมอบใบรับรองฉลากสิ่งแวดล้อมดังกล่าว