บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ COTTO ได้รับคัดเลือกจากสถาบันไทยพัฒน์ให้อยู่ในทำเนียบ “บริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน” หรือ ESG Emerging List ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) และเป็นทางเลือกสำหรับการลงทุนแบบยั่งยืนที่ทนทานต่อวิกฤตการณ์โควิด

โดย COTTO เป็น 1 ใน 24 หลักทรัพย์ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าอยู่ในกลุ่ม ESG Emerging ปี 2564 และติดกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปีนี้ด้วย

ข้อมูลประกอบ

การคัดเลือกหลักทรัพย์ที่น่าลงทุนกลุ่ม ESG Emerging จะพิจารณาจากข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (ESG) ที่ปรากฏในการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานและเอกสารที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ ได้แก่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี รายงานแห่งความยั่งยืน ข้อมูลผลการดำเนินงานที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาความยั่งยืนของหน่วยงานตลอดจนความริเริ่มหรือลักษณะธุรกิจที่เกี่ยวโยงกับประเด็นด้าน ESG ซึ่งส่งผลต่อการเติบโตของรายได้ หรือการประหยัดต้นทุนของกิจการในรอบปีการประเมิน

หน่วยงาน ESG Rating ของสถาบันไทยพัฒน์ ได้พัฒนาฐานข้อมูลความยั่งยืนของธุรกิจในประเทศไทย ด้วยการประเมินข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลของบริษัทจดทะเบียน (ESG) โดยริเริ่มคัดเลือกหลักทรัพย์ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้าน ESG หรือกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2558 เป็นปีแรกและดำเนินการต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน โดยในส่วนของการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่น่าลงทุนกลุ่ม ESG Emerging นับเป็นปีที่สองที่ได้ดำเนินการ