นายนำพล มลิชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องชั้นนำของไทยภายใต้แบรนด์ “คอตโต้” (COTTO) โสสุโก้ (SOSUCO) และ คัมพานา (CAMPANA) ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน  โดยนายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงนามความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างปูกระเบื้อง พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม (Green Job) ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้เป็นการต่อยอดความสำเร็จที่ผ่านมา

โดยมีเป้าหมายยกระดับกลไกการทำงานร่วมกันเพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ ฝีมือแรงงานไทย สาขาปูกระเบื้องให้มีทักษะและความรู้ความชำนาญในการปูกระเบื้อง ได้อย่างถูกต้อง ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อรองรับต่อการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจในอนาคตหลังโควิดเอฟเฟคโดยการจัดฝึกอบรมหลักสูตรช่างปูกระเบื้องให้แก่ช่างก่อสร้างในพื้นที่  20  จังหวัด   ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน