VDO การประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุม

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประกาศที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้น

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (เผยแพร่วันที่ 11 มีนาคม 2567)

หนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 (เผยแพร่วันที่ 8 พฤษภาคม 2566)

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (เผยแพร่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566)

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (เผยแพร่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565)

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (เผยแพร่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564)

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (เผยแพร่วันที่ 29 พฤษภาคม 2563)

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (เผยแพร่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563)

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (เผยแพร่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562)