VDO การประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุม

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (เผยแพร่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564)

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (เผยแพร่วันที่ 29 พฤษภาคม 2563)

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (เผยแพร่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563)

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (เผยแพร่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562)