VDO การประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุม

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (เผยแพร่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565)

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (เผยแพร่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564)

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (เผยแพร่วันที่ 29 พฤษภาคม 2563)

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (เผยแพร่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563)

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (เผยแพร่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562)