VDO การประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุม

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 (เผยแพร่วันที่ 8 พฤษภาคม 2566)

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (เผยแพร่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566)

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (เผยแพร่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565)

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (เผยแพร่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564)

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (เผยแพร่วันที่ 29 พฤษภาคม 2563)

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (เผยแพร่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563)

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (เผยแพร่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562)